Кафедра ПІ веде підготовку аспірантів і докторантів за спеціальностю 121 Інженерія програмного забезпечення.

Наукові керівники:

Дудар Зоя Володимирівна , Єрохін Андрій Леонідович , Білоус Наталія Валентинівна , Смеляков Кирило Сергійович , Качко Олена Григорівна , Лєсна Наталя Совєтівна , Четвериков Григорій Григорович , Шубін Ігор Юрійович , Чуприна Анастасія Сергіївна , Лановий Олексій Феліксович .

Науково-дослідна тематика дисертаційних робіт пов’язана з науковою проблематикою кафедри програмної інженерії ХНУРЕ та спрямована на формування компетенцій проведення наукових досліджень у галузі інженерії програмного забезпечення.

Тематика наукових досліджень:

 • розробка математичних моделей механізмів людського інтелекту (зору, слуху, сприйняття, пізнавання тощо);
 • розробка формального апарату методів алгебри логіки та системи логічної підтримки проектування сучасних інформаційних технологій;
 • сучасні технології інтеграції гетерогенних розподілених джерел даних;
 • програмні засоби автоматизованого формування інформаційного простору навчального процесу;
 • технології машинного навчання у задачах штучного інтелекту;
 • побудова моделей інтелектуального аналізу даних;
 • розвиток основ теорії сегментації та ідентифікації геометричних об’єктів у режимі реального часу для прикладних задач обробки цифрової інформації;
 • розробка моделей, методів і алгоритмів розпізнавання рухомих об’єктів;
 • знаннєво-орієнтовані технології та моделі класифікації, діагностики і прогнозування;
 • розробка підсистем аналізу зображень для системи обробки й аналізу технічної інформації;
 • розробка програмного забезпечення для розпізнавання зображень;
 • розробка моделей і програмного середовища для адаптивних систем навчання;
 • розробка моделей, методів та алгоритмів для вирішення проблеми безпеки сучасних інформаційно-інтелектуальних систем.

Компетенції у галузі інженерії програмного забезпечення.

Програмні компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері інженерії програмного забезпечення, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК03. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за напрямом досліджень.
ЗК 04. Здатність розробляти проекти та управляти ними, приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 05. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей.
ЗК 06. Здатність бути критичним та самокритичним, працювати автономно.
ЗК 07. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.
Фахові компетентності спеціальності (ФК) ФК 01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у інженерії програмного забезпечення та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з інформаційних технологій та суміжних галузей.
ФК 02. Здатність критично переосмислювати наявні технології програмної інженерії та відстежувати тенденції їх розвитку.
ФК 03. Здатність до розроблення нових та вдосконалення існуючих моделей, методів, засобів, процесів у сфері програмної інженерії, які забезпечують розвиток або надають нові можливості технологіям розробки та використання програмного забезпечення.
ФК 04. Здатність виконувати абстракцію досліджуваної наукової проблеми, включаючи логічний розвиток формальних теорій та відношень між ними
ФК 05. Здатність та готовність вирішувати нові проблеми галузі обчислень та інформатики.
ФК 06. Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення.
ФК 07. Здатність розуміти та застосовувати в дослідницькій та прикладній діяльності сучасний математичний апарат теорії оптимізації під час розв’язання задач інженерії програмного забезпечення.
ФК 08. Можливість планування та проведення експериментальних та спостережних досліджень, аналізу даних та обробки інформації; набуття практичних навичок використання програмних засобів інтелектуального аналізу даних, отриманих за результатами досліджень.

Відповідповідно до зазначеного вище, під керівництвом Наукових керівників в рамках наукових лабораторій та існуючої тематики наукових досліджень, було захищенно ряд наукових робіт.

Під керівництвом Дудар З. В. , захищені 5 кандидатських дисертації:

 • Білецький Є. В. «Методи, моделі і алгоритми контекстного обміну даними та їх використання при проектуванні інформаційних систем». Наукова спеціальність 5.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» (2000).
 • Ворочек О. Г.  «Методи і моделі метаконтекстного обміну даними в інформаційних системах». Наукова спеціальність 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (2002).
 • Скляров С. О.  «Математичні моделі та інформаційні технології автоматизованого управління системами протикорозійного захисту магістральних трубопроводів». Наукова спеціальність 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (2002).
 • Мельнікова Р. В.  «Алгебрологічні моделі морфології та їх застосування в логічних мережах». Наукова спеціальність 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту (2006).
 • Єгоров С. В.  «Моделі, методи та інформаційна технологія семантичного стиснення текстової інформації». Наукова спеціальність 05.13.06 -Інформаційні технології (2014).

 

Під керівництвом Лєсної Н. С. , захищені дисертації:

 • Шатовська Т. Б. «Математичні моделі визначення ефективності методів змішеного оцінювання». Наукова спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (2002).
 • Рєпка В. Б. «Нейромережеві моделі вибору методів оцінювання параметрів регресійних залежностей в інформаційних управляючих системах». Наукова спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (2002).
 • Келеберда І. М. «Моделі та алгоритми в інформаційній технології персоналізованого агентно-онтологічного пошуку навчальних матеріалів в мережі інтернет». Наукова спеціальність 05.13.06 - інформаційні технології (2005).
 • Сакало Т. С. «Синтез нейромережевих методів ідентифікації складних динамічних об'єктів». Наукова спеціальність 05.13.03 – системи і процеси керування (2008).
 • Смелякова А. С.  «Моделі і методи апроксимації границь об'єктів нерегулярного вигляду в системах технічного зору». Наукова спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (2009).
 • Штангей С.В.  «Моделі і інформаційні технології контролю знань в системі дистанційного навчання». Наукова спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (2009).

 

Під керівництвом Єрохіна А.Л. , захищені 3 кандидатські дисертації:

 • Бурцев В.М. «Моделі та засоби комбінаторно-топологічного перетворення двомірної інформації». Наукова спеціальність 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту (2004).
 • Турута О.П. «Методи та засоби підвищення ефективності обслуговування запитів в інформаційній мережі». Наукова спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології (2011).
 • Бабій А.С. «Моделі, методи та інтелектуальна інформаційна технологія аналізу неоднорідних послідовностей». Наукова спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології (2017).

та докторська дисертація:

 • Нечипоренко А.С.  «Моделі, методи та інформаційні технології раннього виявлення розладнань в нестаціонарних квазіперіодичних процесах». Наукова спеціальність 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту (2018).

 

Під керівництвом Четверикова Г. Г.  захищені дисертації:

 • Ляховец С. В. «Моделі об’єктно-реляційного сполучення геоінформаційних систем з базами даних». Наукова спеціальність 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. (2005).
 • Ревенчук І. А. «Методи і моделі аналізу та синтезу логічних мереж на основі алгебри предикатів і предикатних операцій». Наукова спеціальність 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту (2006)
 • Федорова Т. М. «Алгебро-логічні моделі та метод побудови ланцюгів лексичних одиниць в системах штучного інтелекту». Наукова спеціальність 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту (2012).

Під керівництвом Смелякова К.С. , захищені дисертації:

 • Водолажко О. В «тема спеціальна». Наукова спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології (2014).
 • Дроб Є. М. «тема спеціальна». Наукова спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології (2016).

 

Під керівництвом Шубіна І.Ю. , захищені дисертації:

 • Виродов О. П. «Гіпермедійні та нейромережеві методи і моделі в комп'ютерно-орієнтованих дидактичних системах». Наукова спеціальність 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту (2005).
 • Святкин Я. В. «Методы и модели построения интеллектуальных адаптивных гипермедиа систем». Наукова спеціальність 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту (2013).
 • Горбач Т.В. «Інформаційна технологія Побудови індивідуальної траєкторії навчання у розподіленому віртуальному університеті». Наукова спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології (2019).
 • Кириченко І.В.  «Інформаційна технологія ідентифікації контенту в системах адаптивного електронного навчання». Наукова спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології (2019).

 

За 121 – ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (PHD) наступні нормативні документи:

Для організації та допомоги в публікуванні оригінальних статтей згідно з науковою тематикою, функціонує Науково-технічний журнал "Біоніка інтелекту". Журнал входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Cyberleninka, ORCID, National Library of Ukraine named after Vernadsky V.I. (NBUV). Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», технічні науки (затверджено наказом МОНУ від 02.07.2020 № 886).

З правилами оформлення статей можна ознайомитися  тут  та на сайті журналу: http://bionica-scimag.com/ru/rules. Харків, пр. Науки, 14, головний корпус, 1 поверх, кімн. 127. Головний редактор: Четвериков Г. Г.  chetvergg@gmail.com

Кафедра щорічно організує наступні конференцій та ON виставку:

Міжнародний молодіжний форум «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ В ХХI СТОЛІТТІ»  (секція в ньому 6.3 (конференція 6, а секція в ній 3)). Відповідальний по кафедрі ПІ: Мазурова О. О.

Виставка Міжнародного молодіжного форуму «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ В ХХI СТОЛІТТІ», підсекції «Бізнес», «Наука», «Програми» секції «Програмне забезпечення», та підсекція  «Дизайн ігор» Секції «Комп'ютерний дизайн». Попердній каталог виставки 2020 (ссылка на Виставка буклет 2020.pdf . Відповідальні по кафедрі ПІ: Дудар З. В. , Груздо І. В. , Новіков Ю. С.

Додатково про публікації

Співробітники, аспіранти та молоді вчені також приймають участь в різних конференціях, як зарубіжних так і відчісняних. Серед них можна виділити велику кількість, що проводяться в межах ХНУРЕ

Для облегшення вибору журналів и конференцій за спеціальностю 121 «Інженерія програмного забезпечення» можете скористатися інформацією «Список журналів и конференцій за 121 спеціальністю» .

Додаткові ресурси: