ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ-ПРАЦЕДАВЦІВ

На кафедрі Програмної інженерії ХНУРЕ з 31.01.2023 по 04.02.2023 було проведено опитування стейкхолдерів-працедавців щодо відповідності підготовки фахівців вимогам галузі, щодо актуальності освітньо-наукової програми тощо. В опитуванні взяли участь всі ключові партнери, які активно взаємодіють з кафедрою. 

Опитування проводилось з метою отримання незалежної думки та оцінки роботи кафедри з боку роботодавців щодо підготовки випускників зі спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення.

 

Стейкхолдерам-працедавцям були поставлені такі питання:

    1. Чи задоволені Ви рівнем загальнотеоретичної підготовки Ваших працівників, що навчаються або закінчили ХНУРЕ (кафедра Програмної інженерії). 

72.8% респондентів відповіли що задоволені, а інші не можуть надати відповідь через відсутність відповідної аналітики.

    1. Чи задоволені Ви рівнем практичної підготовки Ваших працівників, що навчаються або закінчили ХНУРЕ (кафедра Програмної інженерії).

72.8% респондентів дали стверджувальну відповідь, а 27.2% вказали, що їм складно відповісти.

    1. Чи враховуються Ваші пропозиції під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за освітньою програмою "Інженерія програмного забезпечення"?

72.7% респондентів відповіли ствердно, ще 18.2% відповіли “скоріше так”.

    1. Чи проходять здобувачі вищої освіти ХНУРЕ (кафедра Програмної інженерії) практику на Вашому підприємстві/в Вашій організації?

90.9% опитуваних відповіли ствердно, а інші обрали варіант “складно відповісти”.

    1. Чи є актуальним зміст освітньої програми "Програмна інженерія" для Вашої організації/підприємства?

81.8% респондентів відповіли так, інші обрали варіант “складно відповісти”.

Результати опитування були розглянуті на засіданні кафедри 6.02.2023 протокол №3, доповідач: Афанасьєва І.В.

Отримані результати дозволять кафедрі здійснити вдосконалення та адаптацію освітніх компонент для відповідності потребам ринку праці та забезпечення високої якості підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення.


РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

На кафедрі Програмної інженерії ХНУРЕ з 31.01.2023 по 28.02.2023 було проведено опитування стейкхолдерів-студентів для визначення їх рівня задоволеності, якістю навчання, навчальним процесом та якістю викладання дисциплін.

 В опитуванні взяли участь студенти другого магістерського рівня. 

Опитування проводилося з метою отримання інформації щодо якості освітнього процесу, навчання, та оцінки роботи викладачів з боку магістрів спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення.

 

Студентам були поставлені такі питання:

 

   1. Чи відповідав зміст ОНП предметній області спеціальності? 

100% респондентів відповіли позитивно.

   1. Чи задоволені Ви набором соціальних навичок (soft skills)? які забезпечувала підготовка за даною ОП?

60% респондентів відповіли позитивно, 40% - надали негативний відзив, який більш пов’язаний з особливостями дистанційної роботи.

   1. Чи задоволені Ви набором фахових компетентностей, які забезпечувала загальнотеоретична підготовка за даною ОП?

80% респондентів відповіли позитивно, 20% - надали негативний відзив, обгрунтовуючі тим, що попередній рівень їх освіти був з іншої галузі та спеціальностей, і не вистачало знань для опанування деяких тем.

   1. Чи задоволені ви набором компетентностей, які забезпечує практична підготовка за даною ОП?

90% респондентів відповіли позитивно, 10% - були незадоволені, обгрунтовуючі це складністю матеріалу та недостатністю знань відповідно до попередньої освіти.

   1. Чи в достатній мірі Вам надавалася інформація під час навчання заданою ОП для виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи?

30% респондентів відчували нестачу часу для виконання  індивідуальних завдань та самостійної роботи, що було пов’язано з певними технічними умовами та  умовами перебування здобувачів

   1. Чи були Ви задоволені рівнем навчально - методичної , інформаційної та консультаційної підтримки

90% респондентів були задоволені рівнем навчально - методичної , інформаційної та консультаційної підтримки , 

   1. Чи були ви задоволені рівнем  матеріально - технічної підтримки?

80% респондентів були задоволені рівнем  матеріально - технічної підтримки

   1. Чи були ви задоволені соціально-психологічною підтримкою? 

40% респондентів були задоволені рівнем соціально-психологічної підтримки, а 60% респондентів не змогли надати відповідь, тому що не мали необхідності в цій підтримки.

Відповідно до результатів опитування були сформовані та узагальнені пропозиції від студентів, щодо поліпшення навчального процесу, а саме

     • -залучення фахівців з ІТ щоб була практична цінність;
     • -оновлення метод.вказівок до практичних та лабораторних на більш сучасні інструменти; 
     • - сприяння спільній проєктній діяльності;
     • - наявність літературних джерел, у вільному доступі в тому числі в інтернет;
     • - модернізація розділів курсів на dl.nure.ua;
     • - надання інформації про отримані бали в курсі на dl.nure.ua;
     • - вести запис занять (за технічною можливістю);
     • - приділяти більше уваги темам для самостійної роботи з відповідями на питання.

 

Результати опитування були розглянуті на засіданні кафедри № 15 від 13.03.2023. Отримані результати дозволять кафедрі вдосконалити освітній процес, модернізувати освітні компоненти та дистанційні курси для відповідності вимогам студентів, що забезпечуватиме якісний підхід до навчання та підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення.


 


 

ЗАПРОШУЄМО ДО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу до 8.01.2021 включно:

Кафедра ПІ ХНУРЕ