Науково-учбова лабораторія

«Моделювання когнітивних мозкоподібних структур»

 

Дата створення

Лабораторія створена відповідно до рішення Вченої ради ХНУРЕ та Наказом ХНУРЕ від 24.11.2020 року № 397.

Науковий керівник

Професор кафедри програмної інженерії, заступник начальника навчально-методичного відділу, кандидат технічних наук, доцент Шубін І.Ю.

Напрями наукової діяльності

Завданнями ННЛ «Моделювання когнітивних мозкоподібних структур» є виконання різноманітних видів науково-технічної та науково-педагогічної діяльності, міжнародного наукового співробітництва, підготовки кадрів та ін., а саме:

  • здійснення науково-дослідних робіт у галузі методів побудови програмного забезпечення та інформаційних технологій, математичного моделювання поведінки складних систем керування, автоматичного перетворення розробленої моделі поведінки або її компонентів у еквівалентну послідовність операторів на загальновживаних мовах програмування, для реалізації перевірки правильності прийнятих проєктних рішень, генерації операторів керуючої програми для складних систем керування, в тому числі систем, що реалізують принципи побудови систем штучного інтелекту;
  • здійснення науково-дослідних робіт у галузі автоматизації процесів тестування моделі поведінки складної системи керування та методів її валідації, в тому числі систем оборонного призначення;
  • здійснення науково-дослідних робіт у галузі розробки моделей та методів побудови логічних мереж для створення на їх засадах нових комп’ютерних систем паралельної дії, а також методів, що дозволять збільшити швидкість обробки інформації, методів штучного інтелекту, розробці математичних моделей, методів, алгоритмів та програмних систем для освітнього процесу та гіпермедійних адаптивних комп’ютеризованих навчальних систем;
  • підготовка та видання наукових монографій, статей та доповідей, навчальних посібників та методичних вказівок, залучення студентів до наукових досліджень в галузі розробки нових програмних продуктів згідно з перспективними напрямками розвитку інформаційних технологій, підготовки спільних із студентами наукових публікацій, доповідей, експонатів до виставок, підготовка висококваліфікованих кадрів – докторів філософії та докторів наук;
  • вивчення та обмін досвідом роботи у вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних та освітніх установах, університетах, лабораторіях шляхом участі в роботі науково-технічних конференцій, семінарів, виставок з метою узагальнення інформації та підвищення рівня проведення науково-дослідних робіт.

Спiвробiтники

Cпiвробiтники, якi працюють  в межах  виконання НДР:

Здобувачі ІІІ рівня вищої освіти, якi провадять наукову діяльність під керівництвом зазначених  вище осіб:

Зв’язок з освiтнiм процесом

Спеціальності    121 – Інженерія програмного забезпечення, 122 – Комп’ютерні науки.

Головні результати

  • Договір про наукову співпрацю між ХНУРЕ та Війсковим інститутом танкових військ НТУ «ХПІ».
  • Договір про наукову співпрацю № 6/15-28 між ХНУРЕ та компанією Plates Industry GmbH (Німеччина).
  • Виконання держбюджетної теми № 333, Шубін І.Ю. – відповідальний виконавець.
  • Подано запит на фінансування за рахунок  коштів державного бюджету науково-прикладної теми «Інформаційно-аналітична ресурсоємная система обробки багатовимірних даних рефакторингу систем прийняття рішень в особливий період»
  • 7 публікацій, що проіндексовано в НМБ «Скопус», 3 статі у науково-технічному журналі «Проблеми біоніки»(2) та «Радіотехніка»( 1), 1 тези доповіді (Міжнародна конференція ІСТ-2021) -відображено на  сайті лабораторії.

Наукові семінари

Науковий семінар «Інформаційні технології створення гіпермедійних навчальних ресурсів та засобів мультимедіа»

Контакти

Корпус “Г”, кімната 382, +38 (057) 702-14-46, igor.shubin@nure.ua

Сайт лабораторії   

На сайті університету

Навчально-наукова лабораторія «Моделювання когнітивних мозкоподібних структур»

Медiаконтент

Сайт лабораторії